O NAMA

Organi upravljanja

Skupština društva

Skupština društva redovito donosi odluke o godišnjim izvještajima o poslovanju društva, raspodjeli dobiti, načinu pokrivanja gubitaka te drugim pitanjima ključnima za uspješno poslovanje društva. Nadležnosti i način rada Skupštine društva su utvrđeni Zakonom i odredbama Statuta društva. Skupština društva usvaja godišnje izvještaje o poslovanju društva, raspored dobiti, način pokrića gubitka i drugim pitanjima bitnim za uspješno poslovanje društva.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor društva sastavljen je od 3 (tri) člana i to dva člana Nadzornog odbora biraju se iz reda državnog kapitala, a jedan član iz reda privatnog kapitala. Članovi Nadzornog odbora su:

1. Fatima Jukan – predsjednik, ispred državnog kapitala;
2. Ajdin Topčagić – član, ispred državnog kapitala;
3. Fatima Grbić – član, ispred privatnog kapitala.

Nadzorni odbor je prvenstveno nadležan da nadzire poslovanje društva i rad uprave, a za svoj rad odgovoran je Skupštini društva.

Uprava

Uprava Društva organizuje rad, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Upravu društva čini direktor.

1. Galib Mahmutović - Uprava društva - direktor

Odbor za reviziju

Odbor za reviziju društva vrši nadzor u provođenju računovodstvenih politika, javnih nabavki, pregleda računovodstvene izvještaje te o istima podnosi sažete mjesečne izvještaje Nadzornom odboru.
Članovi odbora za reviziju su:

1. Mustafa Mostarlić – predsjednik;
2. Helić Nardin – član;
3. Spahić Edina – član.