Organi upravljanja preduzećem

Organi upravljanja u Javnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" doo Gračanica

– SKUPŠTINA DRUŠTVA .

Nadležnosti i način rada Skupštine društva su utvrđeni Zakonom i Odredbama Statuta društva. Skupština ima svoj Poslovnik o radu na osnovu koga se sazivaju sjednice najmanje jedanput godišnje, kada se razmatraju izvještaji o radu i rezultati poslovanja te donose važnije odluke neophodne za uspješno poslovanje društva.

– NADZORNI ODBOR Društva sastavljen je od 3 (tri) člana i to dva člana ispred državnog kapitala imenovana poslije javnog konkursa na osnovu člana 12.stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, a jedan član ispred udjeličara. Članovi Nadzornog odbora su:

1. Asmir Mujačić, mr.ekonomije - predsjednik NO - Član ispred državnog kapitala;

2. Jasmin Begović, dipl.ing.građ. - Član ispred državnog kapitala;

3. Osman Memić - Član ispred Udjeličara;

Nadzorni odbor je prvenstveno nadležan da nadzire poslovanje društva i rad uprave, a za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva.

- ODBOR ZA REVIZIJU Društva vrši nadzor u provođenju računovodstvenih politika, javnih nabavki, pregleda računovodstvene izvještaje te o istima svaki mjesec podnosi sažete mjesečne izvještaje Nadzornom odboru.Članovi odbora za reviziju su:

1. dr.Zijad Džafić,redovni profesor - Predsjednik OZR;

2. Mustafa Mostarlić,dipl.ecc.,ovlašteni revizor - Član OZR;

3. Mirza Džakmić, dipl.ecc.,certificirani računovođa - Član OZR;

– Uprava Društva organizuje rad, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

1. Senad Hamidović, dipl.ing.el. - Uprava Društva - Direktor