O nama

Prvi javni vodovod u gradu Gračanici izgrađen je 1936. godine, kaptiranjem izvora Hadžijina voda, izgradnjom pumpne stanice sa rezervoarom V= 87 m3, potisnog cjevovoda od liveno-željeznih cijevi promjera Ø80 mm, rezervoar u naselju Varoši V = 67 m3 i razvodne mreže u centru grada, takođe od liveno-željeznih cijevi. Kapacitet ovog vodovoda bio je ograničen izdašnošću njegovog izvorišta i iznosio je cca Q=1,1 litar/sec. Služio je isključivo za obezbjeđenje pitke vode na javnim česmama u gradu, a na njega je u početku eksploatacije bilo priključeno i par javnih objekata.

Ovaj vodovodni sistem je bio u funkciji i iza drugog svjetskog rata sve do 60-tih godina i apsolutno nije zadovoljavao narastajuće potrebe za vodom.

U 1963. godini pušten je u funkciju novi vodovodni sistem sa zahvatom vode na vrelu Ilidža u Sokolu, dovodnim vodom od azbestno-cementnih cijevi Ǿ200 mm, rezervoarom na Gaju, zapremine V= 2×200 m3 i glavnim distributivnim vodom, takođe od azbestno-cementnih cijevi, promjera Ǿ300-Ǿ150 mm, na potezu rezervoar Gaj – Dom zdravlja. U cilju povećanja kapaciteta vodovoda u sistem je 1971 godine uključeno i izvorište Vrela u Sokolu.

Obzirom da pomenuta izvorišta zamućuju u vrijeme padavina, a da bi se obezbijedio propisani kvalitet vode, 1978 godine izgrađena je i puštena u funkciju filter stanica na Gaju, kapaciteta Q=30 l/s, ali je kratak period bila u funkciji.

Tokom 1979 godine, na gračanički vodovodni sistem priključen je još jedan značajniji prirodni izvor u bližoj okolini Gračanice – izvor “Škahovica”, kapaciteta 2-4 l/sec.

Porastom broja stanovnika i razvojem industrije, rasle su takođe potrebe za vodom pa su se intenzivirale aktivnosti na pronalaženju novih količina vode. Tako je 1980 godine istraženo i uključeno u sistem bogato i stabilno izvorište podzemnih voda na loklaitetu Kamenoloma (Pašalići), koje je u narednoj 1981 godini izgradnjom pumpnih stanica i i potisnog cjevovoda uključeno u gradski vodovod. Ovi bunari u eksplataciji prosječno godišnje obezbjeđuju cca 700.000 m3 pitke vode ovisno o hidrološkoj godini. U 1994 godini preuzet je na upravljanje i održavanje vodovodni sistem MZ Pribava sa oko 2000 stanovnika i u eksplataciju je pušteno izvorište bušeni bunar „Seljanuša“.

U periodu od 1996 do 2015 godine vodovodni sistem je doživio značajnu ekspanziju i došlo je do značajnih ulaganja. Prije svega rekonstruisan je značajan dio vodovodne mreže, prvenstveno veći dio magistralnih transportnih i dovodnih cjevovoda, a u sklopu rekonstrukcije ulica izmijenjena je i dobrim dijelom distributivna mreža (od 2012 godien u distributivnoj mreži nema azbest-cemnetnih cijevi). Sredinom 1998 godine u eksplataciju je pušten novi rezervoar na Gaju zapremine V=1400 m3, a u kasnijem periodu su i u ostalim dijelovima sistema poboljšani kapaciteti skladištenja vode. Isto tako u cilju poboljšanja eksplatacionih i tehničkih mogućnosti postojećih izvorišta izgrađeni su zamjenski bunari Sklop 3 i Seljanuša 2.

Gračanica je 80-tih i 90-tih godina zbog nedostatka dovoljnih količina vode u sistemu, ali i zbog naglog urbanog i industrijskog razvoja kao i povećanja potreba za vodom, imala redukcije u vodosnabdijevanju a koje su opet direktno ovisile o hidrološkoj situaciji.

Ulaganjem u vodovodni sistem, ali prije svega primjenom novih tehnologija i aktivnostima na smanjenu gubitaka u vodovodnom sistemu, zadnjih 10-tak godina je obezbijeđeno kvalitetno i kontinuirano vodosnabdijevanje bez redukcija.

U polednjih 10 godina mnogo je rađeno na kontrolisanom upravljanju protiscima u sistemu (uvedena fiksna i automatska regulacija pritiska), uspostavljanju zona nadzora distributivne mreže (DMA zone), uspostavljanju nadzorno upravljačkog sistema (SCADA), poboljšanju sistema dezinfekcije vode, uvođenju radiskog očitanja potrošača u industriskoj zoni ali i individualnog stanovanja u stambenim zgradama.

Danas JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica vodom snabdijeva oko 16.000 stanovnika u gradu Gračanici i MZ Pribava.


Pregled osnovnih karakteristika sistema


Naziv izvorišta Prosječna godišnja izdašnost

(l/s)

Distributivni rezervoar

(Naziv)

Zapremina

(m3)

Sklop 22 Gaj 1800
Soko 20 Ritašići 100
Škahovica i Zmajevac 4 Bahići 50
Seljanuša 6,5 Soljanuša 300
H. Voda 2 Drafnići 130
Ukupno 54,5 2380


Što se tiče kanalizacionog sistema (JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica upravlja i održava gradsku kanalizacionu mrežu) on se razvijao pararelno sa vodovodnim sistemom ali značajno sporije i sa manjim ulaganjima. U poslednjih 60-tak godina uspostavljena je mreža kolektora i kanala na cjelokupnom gradskom području ali sistem nikada nije završen jer su svi privremeni izlivi izvedeni u vodotoke Spreču, Sokolušu i Drijenču na području grada. Sistem je uglavnom mješoviti sa prihvatom otpadnih i oborinskih voda.

Kanalizacioni sistem je uglavnom građen od betonskih cijevi promjera od Ǿ150 do Ǿ1200 mm sa lošim tehničkim i sanitarnim karakteristikama tako da je neophodna hitna fazna rekonstrukcija.

Tokom 2014 godine (u sklopu kreditnog zaduženja kod EIB-a) pripremljeni su Glavni projekti separatnog sistema odvođenja (zasebnog sistema otpadnih i oborinskih voda), i u 2015 godini je započela gradnja kanalizacionih kolektora i kanala fekalne i oborinske kanalizacije vrijedne oko 3.000.000 KM. Prevashodni cilj je prikupljanje svih otpadnih voda na urbanom gradskom području, ukidanje svih privremenih izliva u vodotoke i transport svih otpadnih voda do lokacije predviđene za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Misija


Vlastitim znanjem i djelovanjem JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica ima obavezu osigurati svim korisnicima kontinuirano, sigurno, ekonomično i kvalitetno javno vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja potrošača. Orijentisani smo na povećanje pouzdanosti u pružanju naših usluga, proširenju vodovodne i kanalizacione mreže i kroz to orijentisani na davanje doprinosa u poboljšanju uslova življenja građana, te fleksibilnost i otvorenost u komunikaciji sa drugima, prvenstveno sa korisnicima usluge vodosnabdijevanja i odvodnje.Vizija


JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica je uspješno preduzeće u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnji otpadnih voda i nastojanje je menadžemnta i svih uposlenih da tako ostane i u narednom periodu. Sistemski i planski se provodi stabilan razvoj preduzeća uz stalnu implementaciju novih ideja i tehničkih inovacija. Od momenta osnivanja, sposobnost organizacije je da kontinuirano proizvodi i snabdijeva potrošače kvalitetnom i higijenski ispravnom vodom, i to bila jasna vizija koja je i do danas imperativ poslovnosti menadžmenta društva JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica.Strategija


Da bi misija preduzeća bila zadvoljena i ostvarene vizije daljnjeg razvoja preduzeća definisana je i strategija a koja se ogleda u sledećem:

– Kontinuitet kvalitetne usluge u procesu proizvodnja i distribucija higijenski ispravne vode za piće i odvođenje otpadnih i oborinskih voda;
– Optimalno i racionalno upravljanje svim poslovnim funkcijama Društva radi efikasnijeg i profitabilnijeg rasta i razvoja;
– Finansijski nezavisno poslovanje preduzeća na održiv način i po tržišnim principima;
– Praćenje, ulaganje i primjena savremenih tehnologija i znanja u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda;
– Preventivno, tekuće i investiciono održavanje postojećeg vodovodnog i kanalizacionog sistema i pratećih infrastrukturnih objekata, instalacija i opreme;
– Poštovanje obaveza koji su definisane strateškim dokumentima višeg nivoa Upravljanja;
– Korišćenje svih otvorenih mogućnosti koji nisu eksplicitno definisani zakonima, a koje daju preduzeću da maksimalno iskoriste svoju autonomiju da planiraju i upravljaju razvojem komunalnih usluga;
– Učešće i podrška rukovodstva društva u izradi Strategije razvoja vodosnabdijevanja;
– Nastojanje da budemo prepoznati kao primjer dobre prakse u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje u BiH.

Naziv:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o

Skraćeno poslovni naziv:

JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o

Adresa:

Skver bb, 75320 Gračanica

Broj rješenja o registraciji:

032-0-Reg-20-001367

ID broj:

4209326430006

PDV broj:

209326430006

Transakcijski računi:

132 1800 309 734 160 NLB Banka, dd Tuzla

154 2002 000 054 469 Intesa Sanpaolo banka

141 3875 320 005 518 BBI Banka

Kontakt telefoni:

Tel./Fax: +387/ 35 702 – 007
Služba održavanja: +387/ 35 706 – 062
Direktor: +387/ 35 706 – 012

Prijava kvara (telefoni):

+387/ 35 706 – 062
+387/ 35 702 – 007

Dežurni telefon: 061/164 – 076

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica registrovano je kao privredni subjekt i obavlja javnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvodnje koja predstavlja najosjetljiviju i najvažniju komunalnu djelatnost, koja u osnovi podrazumjeva:

· proizvodnju (zahvatanje, prečišćavanje i dezinfekciju) i distribuciju vode za piće
· prihvatanje, odvođenje i prečišćavanje fekalnih (otpadnih) i oborinskih voda

Pored osnovne djelatnosti Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica obavlja i sve druge srodne poslove za koje je registrovano i za koje posjeduje odgovarajuću opremu i kvalifikovani kadar.

JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Gračanica, je pravno lice upisano u sudski registar kao privredno društvo i koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa (komunalne djelatnosti) koje se tiču proizvodnje i distribucije vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda kao i drugih usluga u oblasti vodovoda i kanalizacije.

Pored osnovnih djelatnosti, preduzeće se bavi i obavlja sljedeće:

· Izgradnjom priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu detekcijom kvarova
· Čišćenjem kanalizacione mreže
· Čišćenjem i pražnjenjem uličnih slivnika kišne kanalizacije i sl.
· Izgradnjom vodovodnih i kanalizacionih sistema

Radi izvršavanja poslova i zadataka preduzeća, odnosno obavljanje djelatnosti i ostvarivanja poslovnih funkcija, preduzeće se organizuje u organizacione jedinice, a koje se detaljnije određuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine Društva.Organi upravljanja u Javnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" doo Gračanica

– SKUPŠTINA DRUŠTVA .

Nadležnosti i način rada Skupštine društva su utvrđeni Zakonom i Odredbama Statuta društva. Skupština ima svoj Poslovnik o radu na osnovu koga se sazivaju sjednice najmanje jedanput godišnje, kada se razmatraju izvještaji o radu i rezultati poslovanja te donose važnije odluke neophodne za uspješno poslovanje društva.

– NADZORNI ODBOR Društva sastavljen je od 3 (tri) člana i to dva člana ispred državnog kapitala imenovana poslije javnog konkursa na osnovu člana 12.stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, a jedan član ispred udjeličara. Članovi Nadzornog odbora su:

1. Asmir Mujačić, mr.ekonomije - predsjednik NO - Član ispred državnog kapitala;

2. Jasmin Begović, dipl.ing.građ. - Član ispred državnog kapitala;

3. Osman Memić - Član ispred Udjeličara;

Nadzorni odbor je prvenstveno nadležan da nadzire poslovanje društva i rad uprave, a za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva.

- ODBOR ZA REVIZIJU Društva vrši nadzor u provođenju računovodstvenih politika, javnih nabavki, pregleda računovodstvene izvještaje te o istima svaki mjesec podnosi sažete mjesečne izvještaje Nadzornom odboru.Članovi odbora za reviziju su:

1. dr.Zijad Džafić,redovni profesor - Predsjednik OZR;

2. Mustafa Mostarlić,dipl.ecc.,ovlašteni revizor - Član OZR;

3. Mirza Džakmić, dipl.ecc.,certificirani računovođa - Član OZR;

– Uprava Društva organizuje rad, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

1. Senad Hamidović, dipl.ing.el. - Uprava Društva - Direktor