O nama

Prvi javni vodovod u gradu Gračanici izgrađen je 1936. godine, kaptiranjem izvora Hadžijina voda, izgradnjom pumpne stanice sa rezervoarom V= 87 m3, potisnog cjevovoda od liveno-željeznih cijevi promjera Ǿ80 mm, rezervoar u naselju Varoši V = 67 m3 i razvodne mreže u centru grada, takođe od liveno-željeznih cijevi. Kapacitet ovog vodovoda bio je ograničen izdašnošću njegovog izvorišta i iznosio je cca Q=1,1 litar/sec. Služio je isključivo za obezbjeđenje pitke vode na javnim česmama u gradu, a na njega je u početku eksplatacije bilo priključeno i par javnih objekata.

Ovaj vodovodni sistem je bio u funkciji i iza drugog svjetskog rata sve do 60-tih godina i apsolutno nije zadovoljavao narastajuće potrebe za vodom.

U 1963. godini pušten je u funkciju novi vodovodni sistem sa zahvatom vode na vrelu Ilidža u Sokolu, dovodnim vodom od azbestno-cementnih cijevi Ǿ200 mm, rezervoarom na Gaju, zapremine V= 2×200 m3 i glavnim distributivnim vodom, takođe od azbestno-cementnih cijevi, promjera Ǿ300-Ǿ150 mm, na potezu rezervoar Gaj – Dom zdravlja. U cilju povećanja kapaciteta vodovoda u sistem je 1971 godine uključeno i izvorište Vrela u Sokolu.

Obzirom da pomenuta izvorišta zamućuju u vrijeme padavina, a da bi se obezbijedio propisani kvalitet vode, 1978 godine izgrađena je i puštena u funkciju filter stanica na Gaju, kapaciteta Q=30 l/s, ali je kratak period bila u funkciji.

Tokom 1979 godine, na gračanički vodovodni sistem priključen je još jedan značajniji prirodni izvor u bližoj okolini Gračanice – izvor “Škahovica”, kapaciteta 2-4 l/sec.

Porastom broja stanovnika i razvojem industrije, rasle su takođe potrebe za vodom pa su se intenzivirale aktivnosti na pronalaženju novih količina vode. Tako je 1980 godine istraženo i uključeno u sistem bogato i stabilno izvorište podzemnih voda na loklaitetu Kamenoloma (Pašalići), koje je u narednoj 1981 godini izgradnjom pumpnih stanica i i potisnog cjevovoda uključeno u gradski vodovod. Ovi bunari u eksplataciji prosječno godišnje obezbjeđuju cca 700.000 m3 pitke vode ovisno o hidrološkoj godini. U 1994 godini preuzet je na upravljanje i održavanje vodovodni sistem MZ Pribava sa oko 2000 stanovnika i u eksplataciju je pušteno izvorište bušeni bunar „Seljanuša“.

U periodu od 1996 do 2015 godine vodovodni sistem je doživio značajnu ekspanziju i došlo je do značajnih ulaganja. Prije svega rekonstruisan je značajan dio vodovodne mreže, prvenstveno veći dio magistralnih transportnih i dovodnih cjevovoda, a u sklopu rekonstrukcije ulica izmijenjena je i dobrim dijelom distributivna mreža (od 2012 godien u distributivnoj mreži nema azbest-cemnetnih cijevi). Sredinom 1998 godine u eksplataciju je pušten novi rezervoar na Gaju zapremine V=1400 m3, a u kasnijem periodu su i u ostalim dijelovima sistema poboljšani kapaciteti skladištenja vode. Isto tako u cilju poboljšanja eksplatacionih i tehničkih mogućnosti postojećih izvorišta izgrađeni su zamjenski bunari Sklop 3 i Seljanuša 2.

Gračanica je 80-tih i 90-tih godina zbog nedostatka dovoljnih količina vode u sistemu, ali i zbog naglog urbanog i industrijskog razvoja kao i povećanja potreba za vodom, imala redukcije u vodosnabdijevanju a koje su opet direktno ovisile o hidrološkoj situaciji.

Ulaganjem u vodovodni sistem, ali prije svega primjenom novih tehnologija i aktivnostima na smanjenu gubitaka u vodovodnom sistemu, zadnjih 10-tak godina je obezbijeđeno kvalitetno i kontinuirano vodosnabdijevanje bez redukcija.

U polednjih 10 godina mnogo je rađeno na kontrolisanom upravljanju protiscima u sistemu (uvedena fiksna i automatska regulacija pritiska), uspostavljanju zona nadzora distributivne mreže (DMA zone), uspostavljanju nadzorno upravljačkog sistema (SCADA), poboljšanju sistema dezinfekcije vode, uvođenju radiskog očitanja potrošača u industriskoj zoni ali i individualnog stanovanja u stambenim zgradama.

Danas JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica vodom snabdijeva oko 16.000 stanovnika u gradu Gračanici i MZ Pribava.


Pregled osnovnih karakteristika sistema


Naziv izvorišta Prosječna godišnja izdašnost

(l/s)

Distributivni rezervoar

(Naziv)

Zapremina

(m3)

Sklop 22 Gaj 1800
Soko 20 Ritašići 100
Škahovica i Zmajevac 4 Bahići 50
Seljanuša 6,5 Soljanuša 300
H. Voda 2 Drafnići 130
Ukupno 54,5 2380


Što se tiče kanalizacionog sistema (JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica upravlja i održava gradsku kanalizacionu mrežu) on se razvijao pararelno sa vodovodnim sistemom ali značajno sporije i sa manjim ulaganjima. U poslednjih 60-tak godina uspostavljena je mreža kolektora i kanala na cjelokupnom gradskom području ali sistem nikada nije završen jer su svi privremeni izlivi izvedeni u vodotoke Spreču, Sokolušu i Drijenču na području grada. Sistem je uglavnom mješoviti sa prihvatom otpadnih i oborinskih voda.

Kanalizacioni sistem je uglavnom građen od betonskih cijevi promjera od Ǿ150 do Ǿ1200 mm sa lošim tehničkim i sanitarnim karakteristikama tako da je neophodna hitna fazna rekonstrukcija.

Tokom 2014 godine (u sklopu kreditnog zaduženja kod EIB-a) pripremljeni su Glavni projekti separatnog sistema odvođenja (zasebnog sistema otpadnih i oborinskih voda), i u 2015 godini je započela gradnja kanalizacionih kolektora i kanala fekalne i oborinske kanalizacije vrijedne oko 3.000.000 KM. Prevashodni cilj je prikupljanje svih otpadnih voda na urbanom gradskom području, ukidanje svih privremenih izliva u vodotoke i transport svih otpadnih voda do lokacije predviđene za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Misija


Vlastitim znanjem i djelovanjem JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica ima obavezu osigurati svim korisnicima kontinuirano, sigurno, ekonomično i kvalitetno javno vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja potrošača. Orijentisani smo na povećanje pouzdanosti u pružanju naših usluga, proširenju vodovodne i kanalizacione mreže i kroz to orijentisani na davanje doprinosa u poboljšanju uslova življenja građana, te fleksibilnost i otvorenost u komunikaciji sa drugima, prvenstveno sa korisnicima usluge vodosnabdijevanja i odvodnje.Vizija


JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica je uspješno preduzeće u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnji otpadnih voda i nastojanje je menadžemnta i svih uposlenih da tako ostane i u narednom periodu. Sistemski i planski se provodi stabilan razvoj preduzeća uz stalnu implementaciju novih ideja i tehničkih inovacija. Od momenta osnivanja, sposobnost organizacije je da kontinuirano proizvodi i snabdijeva potrošače kvalitetnom i higijenski ispravnom vodom, i to bila jasna vizija koja je i do danas imperativ poslovnosti menadžmenta društva JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica.Strategija


Da bi misija preduzeća bila zadvoljena i ostvarene vizije daljnjeg razvoja preduzeća definisana je i strategija a koja se ogleda u sledećem:

– Kontinuitet kvalitetne usluge u procesu proizvodnja i distribucija higijenski ispravne vode za piće i odvođenje otpadnih i oborinskih voda;
– Optimalno i racionalno upravljanje svim poslovnim funkcijama Društva radi efikasnijeg i profitabilnijeg rasta i razvoja;
– Finansijski nezavisno poslovanje preduzeća na održiv način i po tržišnim principima;
– Praćenje, ulaganje i primjena savremenih tehnologija i znanja u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda;
– Preventivno, tekuće i investiciono održavanje postojećeg vodovodnog i kanalizacionog sistema i pratećih infrastrukturnih objekata, instalacija i opreme;
– Poštovanje obaveza koji su definisane strateškim dokumentima višeg nivoa Upravljanja;
– Korišćenje svih otvorenih mogućnosti koji nisu eksplicitno definisani zakonima, a koje daju preduzeću da maksimalno iskoriste svoju autonomiju da planiraju i upravljaju razvojem komunalnih usluga;
– Učešće i podrška rukovodstva društva u izradi Strategije razvoja vodosnabdijevanja;
– Nastojanje da budemo prepoznati kao primjer dobre prakse u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje u BiH.

Naziv:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o

Skraćeno poslovni naziv:

JP „ViK“ d.o.o

Adresa:

Skver bb, 75320 Gračanica

Broj rješenja o registraciji:

032-0-Reg-013-000983

ID broj:

4209326430006

PDV broj:

209326430006

Transakcijski računi:

132 1800 309 734 160 NLB Banka, dd Tuzla

154 2002 000 054 469 Intesa Sanpaolo banka

141 3875 320 005 518 BBI Banka

161 0250 012 910 068 Raiffeisen banka

Kontakt telefoni:

Tel./Fax: +387/ 35 702 – 007
Služba održavanja: +387/ 35 706 – 062
Direktor: +387/ 35 706 – 012

Prijava kvara (telefoni):

+387/ 35 706 – 062
+387/ 35 702 – 007

Dežurni telefon: 061/164 – 076

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica registrovano je kao privredni subjekt i obavlja javnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvodnje koja predstavlja najosjetljiviju i najvažniju komunalnu djelatnost, koja u osnovi podrazumjeva:

· proizvodnju (zahvatanje, prečišćavanje i dezinfekciju) i distribuciju vode za piće
· prihvatanje, odvođenje i prečišćavanje fekalnih (otpadnih) i oborinskih voda

Pored osnovne djelatnosti Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica obavlja i sve druge srodne poslove za koje je registrovano i za koje posjeduje odgovarajuću opremu i kvalifikovani kadar.

JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Gračanica, je pravno lice upisano u sudski registar kao privredno društvo i koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa (komunalne djelatnosti) koje se tiču proizvodnje i distribucije vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda kao i drugih usluga u oblasti vodovoda i kanalizacije.

Pored osnovnih djelatnosti, preduzeće se bavi i obavlja sljedeće:

· Izgradnjom priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu detekcijom kvarova
· Čišćenjem kanalizacione mreže
· Čišćenjem i pražnjenjem uličnih slivnika kišne kanalizacije i sl.
· Izgradnjom vodovodnih i kanalizacionih sistema

Radi izvršavanja poslova i zadataka preduzeća, odnosno obavljanje djelatnosti i ostvarivanja poslovnih funkcija, preduzeće se organizuje u organizacione jedinice, a koje se detaljnije određuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine Društva.