Priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Za izdavanje Saglasnosti za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu potrebno je dostaviti dokumentaciju i to kako slijedi:

 

  1. Urbanistička saglasnost sa grafičkim prilogom
  2. Dokaz o vlasništvu – Posjedovni list
  3. Kopija lične karte podnosioca (za fizička lica)
  4. PDV ili ID broj (za pravna lica)
  5. ZAHTJEV za izdavanje Saglasnosti za priključak (Pravna lica zahtjev ovjeravaju)

 

Za priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu potrebno je dostaviti dokumentaciju i to kako slijedi:

 

  1. Rješenje o komunalnoj naknadi za priključak na ViK
  2. Odobrenje za gradnju
  3. Glavni projekat (na uvid)
  4. ZAHTJEV za izgradnju priključka