Kvalitet vode

Obaveza davaoca osluga vodosnabdijevanja je da do potrošača stigne kvalitetna i higijenski ispravna voda za piće. To nameće potrebu uzimanje uzoraka i izradu potrebnih analiza u ovlaštenim institucijama (laboratorijama). Inače, kontrola kvaliteta odvija se prema Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik 40/10). Odabir Institucija koje treba da vrše kontrolu kvaliteta vode se odvija na osnovu Zakona o javnim nabavkama, i u predhodnom periodu analize je radio Zavod za javno zdravsvo TK i Opća bolnica Gračanica.