Javne konsultacije u procesu pripreme Projekta modernizacije vodnih usluga u Federaciji BiH

U cilju poboljšanja stanja u sektoru vodosnabijedavanja i odvođenja otpadnih voda u BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, Svjetska banka radi na pripremama za pokretanje Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH, kojim će se stvoriti poticajni okvir ka postizanju veće operativne i finansijske održivosti, dobrih praksi upravljanja i kreditne sposobnosti pružatelja usluga vodovoda i kanalizacije. Predloženi projekt direktno odgovara prioritetima utvrđenim u Okviru partnerstva sa zemljom (CPF) FG16-FG20 koje su zajednički usaglasili Svjetska banka i organi vlasti u BiH. Jedan od glavnih stubova Okvira partnerstva sa BiH ogleda se u pružanju boljih javnih usluga, što je često neefikasno i finansijski neodrživo. Ovim će se također doprinijeti otpornijem, inkluzivnijem i održivijem oporavku u BiH, kako je navedeno u dokumentu Svjetske banke o odgovoru na COVID-19. Predviđeno je da se projekt nadovezuje na i nadopunjava sa postojećim angažmanima i projektima drugih razvojnih partnera.

Opći cilj projekta je poboljšanje održivosti i efikasnosti u pružanju usluga vodovoda i kanalizacije u BiH, a s tim i poboljšanje sigurnosti vode i otpornosti na očekivani šok izazvan klimatskim promjenama.
Razvojni cilj projekta je pružanje podrške organima u Bosni i Hercegovini da:

1. Ojačaju institucionalne kapacitete na entitetskom i lokalnom nivou za bolje pružanje usluga vodovoda i kanalizacije
2. Poboljšaju pristup uslugama vodosnabdijevanja kojima se sigurno upravlja, i
3. Povećaju efikasnost pružatelja usluga vodosnabdijevanja u uključenim jedinicama lokalne samouprave.

Projekt će se provoditi u oba entiteta, a sastoji se od tri glavne komponente koje odgovaraju reformskim odredbama definiranim u Zajedničkoj viziji za reformski sektor, koje su potrebne za unapređenje usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u BiH za period 2021.-2028. Implementacijom projekta podržat će se tekući procesi koje vodi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za uspostavljanje jedinstvenog okvira određivanja tarifa i regulatorne funkcije. Projekt će također potaknuti uključivanje, u vidu finansiranja i pružanja tehničke pomoći, drugih međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih partnera u cilju provedbe strateške zajedničke vizije organa vlasti i donatora za reformu ovog sektora u BiH.

Dokumenti su već postavljeni i na web stranicu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje takođe možete preuzeti i na linku ispod:
https://fmpvs.gov.ba/2020/12/17/javne-konsultacije-u-procesu-pripreme-projekta-modernizacije-vodnih-usluga-u-federaciji-bih/ 

Dokumenti na engleskom jeziku: