Cjenovnik

Cijene komunalnih usluga koje pruža JP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Gračanica utvrđene su Odlukom Nadzornog odbora Društva, broj 02-2/03, od 03.02.2003. godine, a u skladu sa Statutom poduzeća utvrđene su i odobrene od strane općine Gračanica 2003. godine i iste su važeće do danas.

Kategorija potrošača Cijena usluga
Domaćinstva cijena vode
cijena odvodnje
PDV 17%
PNV za kor.vode
PNV za zaštitu voda
Razvoj
Ukupna cijena:
0,60 KM
0,20 KM
0,14 KM
0,01 KM
0,04 KM
0,10 KM
1,09 KM
Privreda cijena vode
cijena odvodnje
PDV 17%
PNV za kor.vode
PNV za zaštitu voda
Razvoj
Ukupna cijena:
2,20 KM
0,20 KM
0,40 KM
0,01 KM
0,04; 0,10; 0,20 KM
0,10 KM
2,95 KM
Javne ustanove cijena vode
cijena odvodnje
PDV 17%
PNV za kor.vode
PNV za zaštitu voda
Razvoj
Ukupna cijena:
1,20 KM
0,20 KM
0,23 KM
0,01 KM
0,04 KM
0,10 KM
1,78KM