Kvaliteta vode

Obaveza davaoca usluga vodosnabdijevanja je da do potrošača stigne kvalitetna i higijenski ispravna voda za piće. To nameće potrebu uzimanja uzoraka i izradu potrebnih analiza u ovlaštenim institucijama (laboratorijama). Inače, kontrola kvaliteta vode, odvija se prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Odabir Institucija koje mogu da vrše kontrolu kvaliteta vode se odvija […]