Aktivacija eRačun-a

Uslovi dostave računa u elektronskoj formi:

Kupac je saglasan da će davalac usluge račun za vodu i odvođenje otpadnih voda dostavljati isključivo elektronskim putem na definisanu email adresu.
Trenutkom slanja računa od strane davaoca usluge račun se smatra isporučenim.
Dostava računa za vodu i odvođenje otpadnih voda putem email-a počinje od prvog narednog obračunskog perioda od dana podnošenja zahtjeva.

Kupac je dužan da putem ove aplikacije održava tačnu svoju email adresu za dostavu računa putem email-a. Davaoc usluge neće biti odgovoran u slučaju da krajnji kupac ne primi račun zbog promjene eMail adrese kupca o kojoj davaoc usluge nije upoznat, ako email adresa kupca postane nevažeća ili zbog drugog razloga koji se ne može pripisati krivici davaoca usluge.

Kupac putem ove aplikacije može promjeniti email adresu za dostavu računa putem elektronske pošte.

Kupac putem ove aplikacije može aktivirati prestanak usluge dostave računa putem elektronske pošte, nakon čega će davaoc usluge krajnjem kupcu nastaviti slati račune na definisanu poštansku adresu za dostavu računa.

Svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje lične podatke bez saglasnosti nosioca podataka kaznit će se za prekršaj u skladu sa članom 49. stav b Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Prihvatanjem gore navedenog potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa uslovima dostave računa u elektronskoj formi.