JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ODBORA ZA REVIZIJU JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. GRAČANICA

Na osnovu člana 8., a u vezi sa članom 26. Zakona o javnim preduzećima u F BiH („Službene novine Federacije BiH“ br: 08/05,81/08 i 22/09) u člana 86. Statuta JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica, te Odluke Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica broj: 02-15/19 od 02.04. 2019.godine , Nadzorni odbor JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica objavljuje
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ODBORA ZA REVIZIJU
JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. GRAČANICA

I Predmet javnog konkursa
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica.
Imenovanje članova Odbora za reviziju vrši Skupština javnog preduzeća na prijedlog Nadzornog odbora, a izabrani članovi će na prvoj konstituirajućoj sjednici Odbora za reviziju donijeti odluku o imenovanju predsjednika Odbora za reviziju iz sastava članstva izabranih članova.
II Opis pozicije
Odbor za reviziju je nadležan da:
imenovati vanjskog revizora;
prati obim i rezultate vanjske revizije i istu usmjerava;
ukazuje na rizike koji bi eventualno mogli uticati na uspješnost poslovanja društva;
prati poštivanje standarda upravljanja društvom i o svojim zapažanjima obavještava Upravu, a po potrebi i Nadzorni odbor;
predlaže mjere u cilju smanjivanja finansijskih i drugih rizika;
izvršiti reviziju godišenjeg i polugodišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja društva i funkcionisanje organa društva sa zakonom, drugim relevantnim propisima i o tome dostavitzi izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru društva najkasnije osam dana od okončanja revizije;
razmotriti godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana;
osigurati da interne kontrole u javnom preduzeću budu adekvatne i da funkcionišu kako je predviđeno;
podnositi nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca;
donijeti Poslovnik o radu Odbora za reviziju.
III Mandat
Članove Odbora za reviziju na prijedlog Nadzornog odbora imenuje Skupština preduzeća na period od 4 (četiri) godine.
Izbor i predlaganje kandidata za članove Odbora za reviziju vrši Nadzorni odbor na osnovu javnog konkursa većinom glasova svojih članova, a imenovanje članova Odbora za reviziju vrši Skupština javnog preduzeća.
Izabrani članovi će na prvoj konstituirajućoj sjednici donijeti odluku o imenovanju predsjedinka Odbora za reviziju iz sastava izabranih članova .
Naknada i druga prava predsjednika i članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu Odluke Skupštine preduzeća.
IV Uslovi za pozicije
Kandidati za imenovanje za članove Odbora za revziju moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
Opći uslovi:
da je državljanin Bosne i Hercegovvine,
da je stariji od 18 godina,
Ovjerena izjava :
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 34/03 i 65/13),
da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine u F BiH“, br. 70/08),
da nema privatni/finansijski interes u JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica,
da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću za koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u Odboru za reviziju.
Posebni uslovi:
VII stepen složenosti zanimanja, VSS, završen ekonomski , pravni ili tehnički fakultet,
najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima finansija, računovodstva ili privrednog prava.
V Kriteriji izbora:

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzimaju se u obzir i slijedeći kriteriji:
stručne i iskustvene sposobnosti za razumjevanje poslovnih izvještaja i vršenje finansijskog, nadzora, te poznavanje zakona i propisa na području djelovanja Odbora za reviziju,
prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti,
sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka,
rezultati rada ostvareni tokom predhodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca,
poželjno posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu.

Potrebni dokumenti:

biografija sa adresom i kontakt telefon,
uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
izjava ovjerena od nadležnog općinskog organa za uslove iz tačke 3 od a do g
diploma o završenoj školi,
potvrda o radnom iskustvu,
eventualno druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova.
Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene foto kopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.
Podnosioci prijava koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas.
Oglas će se objaviti u:
– „Službenim novinama Federacije BiH“,
– dnevnom listu „Oslobođenje“
– na web stranici JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:
JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
Nadzorni odbor JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
Ul. Skver bb, 75320 Gračanica
sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju
JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica – NE OTVARATI“