PONOVNI K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora JP „Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Gračanica

JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. GRAČANICA
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 59. Statuta JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica, skladu sa Odlukom broj: 02-6/19 od 23.02.2019.godine , Nadzorni odbor JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica objavljuje:

PONIŠTENJE KONKURSA ZA IBOR I IMENOVANJE DIREKTORA PREDUZEĆA
JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. GRAČANICA

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora preduzeća JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica objavljen dana 09.11.2018.godine u „Službenim novinama F BiH“ broj 89/18 , u listu „Oslobođenje“ dana 07.11.2018.godine i Web stranici preduzeća.

JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. GRAČANICA
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 34/03, 65/13.), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BIH“, br. 81/15), člana 67. Statuta JP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Gračanica , Odluke Nadzornog odbora broj: 02-7/19 od 23.02.2019. godine, Nadzorni odbor JP „Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Gračanica, raspisuje:
PONOVNI K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora
JP „Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Gračanica

Objavljuje se ponovni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Gračanica, na period od 4 (četiri) četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Opis pozicije direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica

Direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica, u skladu sa članom 79. Statuta JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica, nadležan je za:
– predstavlja i zastupa društvo prema trećim licima i odgovara za zakonitost rada i
poslovanja Društva,
– organizuje i vodi poslove društva,
– izvještava Nadzorni odbor, po njegovom zahtjevu,
– vrši provedbu Etičkog kodeksa i Statuta,
– izrađuje i nadzire realizaciju planova poslovanja,
– primjenjuje preporuke Odbora za reviziju,
– izrađuje Pravilnike i druga akta preduzeća i predlaže nadzornom odboru na usvajanje,
– priprema prijedlog za raspodjelu dobiti,
– nadzire zaposlenike u implementaciji Etičkog kodeksa i postupanje svih odgovornih
lica u skladu sa Etičkom kodeksom društva, tako što protiv lica koja krše kodeks
provodi disciplinski postupak,
– vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom odnosno
poslovnicima i važećim zakonima, i u vezi s tim ima dužnosti i odgovornosti
propisane članom 45.Zakona o javnim preduzećima,
– zaključuje ugovore u ime društva,
– obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom i Statutom, od značaja za nesmetano odvijanje organizacije rada i vođenja poslovanja Društva.
II. Kandidat koji aplicira za poziciju direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica mora ispunjavati opće i posebne uslove
Opći uslovi su:
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da nije mlađi od 18 godina,
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 34/03 i 65/13),
da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine u F BiH“, br. 70/08),
da nema privatni/finansijski interes u JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica,
da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću za koju se
kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti direktora u javnim preduzećima u F BiH,

b) Posebni uslovi

– VII stepen složenosti zanimanja VSS,
– da ima najmanje 3 (tri ) godina radnog iskustva u struci,
– da ponudi program razvoja Preduzeća za period od četiri godine, koji će biti predmet analize
i ocjene u konkursnom postupku.

III. Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ova lična karta,
2. Dokaz o stručnoj spremi,
3. Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci i spremi,
4. Program razvoja Preduzeća za period od četiri godine,
5. Izjave o činjenicama nabrojanim u alinejama 3 do 9. Općih uslova iz Konkursa
6. Eventualno druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova.

Podnosioci prijava koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas.
Oglas će se objaviti u:
– „Službenim novinama Federacije BiH“,
– dnevnom listu „Oslobođenje“
– na web stranici JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:
JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
Nadzorni odbor JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
Ul. Skver bb, 75320 Gračanica
sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora
JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica – NE OTVARATI“