KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Gračanica

JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. GRAČANICA
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 34/03, 65/13.), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BIH“, br. 81/15), člana 67. Statuta JP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Gračanica , Odluke Nadzornog odbora broj: 02-3/18 od 03.09.2018. godine, Nadzorni odbor JP „Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Gračanica, raspisuje:
K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora
JP „Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Gračanica

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Gračanica, na period od 4 (četiri) četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Opis pozicije direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica

Direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica, u skladu sa članom 79. Statuta JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica, nadležan je za:
– predstavlja i zastupa društvo prema trećim licima i odgovara za zakonitost rada i
poslovanja Društva,
– organizuje i vodi poslove društva,
– izvještava Nadzorni odbor, po njegovom zahtjevu,
– vrši provedbu Etičkog kodeksa i Statuta,
– izrađuje i nadzire realizaciju planova poslovanja,
– primjenjuje preporuke Odbora za reviziju,
– izrađuje Pravilnike i druga akta preduzeća i predlaže nadzornom odboru na usvajanje,
– priprema prijedlog za raspodjelu dobiti,
– nadzire zaposlenike u implementaciji Etičkog kodeksa i postupanje svih odgovornih
lica u skladu sa Etičkom kodeksom društva, tako što protiv lica koja krše kodeks
provodi disciplinski postupak,
– vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom odnosno
poslovnicima i važećim zakonima, i u vezi s tim ima dužnosti i odgovornosti
propisane članom 45.Zakona o javnim preduzećima,
– zaključuje ugovore u ime društva,
– obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom i Statutom, od značaja za nesmetano odvijanje organizacije rada i vođenja poslovanja Društva.
II. Kandidat koji aplicira za poziciju direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica mora ispunjavati opće i posebne uslove
a) Opći uslovi su:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da nije mlađi od 18 godina,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili
entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.
Ustava Bosne i Hercegovine),
– da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 34/03 i 65/13),
– da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine u F BiH“, br. 70/08),
– da nema privatni/finansijski interes u JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica,
– da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću za koju se
kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
– da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti
direktora u javnim preduzećima u F BiH,

b) Posebni uslovi

– VII stepen složenosti zanimanja VSS,
– da ima najmanje 3 (tri ) godina radnog iskustva u struci,
– da ponudi program razvoja Preduzeća za period od četiri godine, koji će biti predmet analize
i ocjene u konkursnom postupku.

III. Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ova lična karta,
2. Dokaz o stručnoj spremi,
3. Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci i spremi,
4. Program razvoja Preduzeća za period od četiri godine,
5. Izjave o činjenicama nabrojanim u alinejama 3 do 7. Općih uslova iz Konkursa
6. Eventualno druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova.

Podnosioci prijava koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas.
Oglas će se objaviti u:
– „Službenim novinama Federacije BiH“,
– dnevnom listu „Oslobođenje“
– na web stranici JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:
JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
Nadzorni odbor JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica
Ul. Skver bb, 75320 Gračanica
sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora
JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica – NE OTVARATI“